استند آزمایشگاهی آموزشی «مهندسی برق و مبانی الکترونیک همراه با سیستم شبیه‌ساز و پارامترساز»

شناسه محصول: ELB-241.092.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مدارهای الکتریکی و مغناطیسی، مبانی الکترونیک

مدارهای الکتریکی

1. مدارهای الکتریکی DC
1.1. پارامترهای مدار الکتریکی با ولتاژ و جریان ثابت
1.2. قانون اهم.
1.3. مطالعه مدارهای دارای انواع مقاومت.
1.3.1. مقاومت‌های خطی.
1.3.2. مقاوت‌های دارای ضریب دمایی منفی NTC.
1.3.3. مقاوت‌های دارای ضریب دمایی مثبت PTC.
1.3.4. وریستورها.
1.3.5. مقاومت‌های نوری.
1.3.6. اتصال سری مقاومت‌ها.
1.3.7. اتصال موازی مقاومت‌ها.
1.3.8. اتصال سری-موازی مقاومت‌ها.
1.3.9. تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی.
1.4. منبع ولتاژ معادل (نیروی محرکه الکتریکی).
1.5. اتصال سری منابع ولتاژ (نیروی محرکه الکتریکی).
1.6. اتصال موازی منابع ولتاژ (نیروی محرکه الکتریکی).
1.7. توان الکتریکی و کار.
1.8. ضریب راندمان مدار الکتریکی.
1.9. هماهنگی منبع و بار از نظر ولتاژ، جریان و توان.
1.10. فرآیندهای شارژ و دشارژ خازن.
1.11. پروسه‌های مربوط به روشن شدن تحت ولتاژ و اتصال کوتاه سلف

2. مدارهای الکتریکی AC تک فاز
2.1. پارامترهای ولتاژ و جریان سینوسی.
2.2. توان فعال مدار جریان سینوسی.
2.3. مدارهای سینوسی دارای خازن.
2.3.1. ولتاژ و جریان خازن.
2.3.2. راکتانس خازن.
2.3.3. اتصال سری خازن‌ها.
2.3.4. اتصال موازی خازن‌ها.
2.3.5. توان راکتیو خازن.
2.4. مدارهای جریان سینوسی دارای سلف.
2.4.1. ولتاژ و جریان سلف.

2.4.2. راکتانس سلف.
2.4.3. اتصال سری سلف‌ها.
2.4.4. اتصال موازی سلف‌ها.
2.4.5. توان راکتیو سلف.
2.5. مدارهای جریان سینوسی دارای مقاومت، خازن و سلف.
2.5.1. اتصال سری مقاومت و خازن.
2.5.2. اتصال موازی مقاومت و خازن.
2.5.3. اتصال سری مقاومت و سلف.
2.5.4. اتصال موازی مقاومت و سلف.
2.5.5. اتصال موازی خازن و سلف. مفهوم رزونانس ولتاژها.
2.5.6. اتصال سری یک خازن و یک سلف. مفهوم رزونانس جریان‌ها.

2.5.7. ویژگی‌های فرکانسی مدار رزونانس سری.
2.5.8. ویژگی‌های فرکانسی مدار رزونانس موازی.
2.5.9. توان در مدار جریان سینوسی.
2.6. ترانسفورماتورها.
2.6.1. ضریب تبدیل.
2.6.2. تبدیل مقاومت با کمک ترانسفورماتور.
2.6.3. تعیین پارامترهای مدار معادل و ساخت نمودار برداری ترانسفورماتور.

3. مدارهای جریان سینوسی سه فاز.
3.1. ولتاژ و جریان در مدار سه فاز.
3.2. بار سه فاز متصل براساس طرح شماتیک «ستاره».
3.3. بار سه فاز متصل براساس طرح شماتیک «مثلث».

3.4. وضعیت اضطراری مدار سه فاز در حالتی که بار براساس طرح شماتیک «ستاره» متصل است.
3.5. وضعیت اضطراری مدار سه فاز در حالتی که بار براساس طرح شماتیک «مثلث» متصل است.

4. فرآیندهای گذرا در مدارهای الکتریکی.
4.1. فرآیندهای گذرا در یک مدار با خازن و مقاومت.
4.2. فرآیندهای گذرا در یک مدار با یک سلف.

4.3. فرآیندهای گذرا در مدار نوسانی.

مبانی فناوری دیجیتال

 1. حقیق عناصر منطقی پایه: AND، OR، NOT، AND-NOT، OR-NOT، OR انحصاری و اشمیت تریگر
 2. اجرای توابع منطقی در مبانی مختلف
 3. تحقیقات JK-Trigger
 4. مطالعه D – فلیپ فلاپ و تقسیم کننده فرکانس
 5. مطالعه ثبت جهانی
 6. مطالعه‌ی شمارنده‌ی باینری
 7. بررسی رمزگشای نشانگر دیجیتال seven-segment

ماشین‌ها و کنترلرهای الکتریکی

ژنراتورهای DC
1. تعیین مشخصات زمان آرام E0=f(If) ژنراتور DC با تحریک مستقل.
2. تعیین مشخصات اتصال کوتاه IK=f(If) یک ژنراتور DC با تحریک مستقل.
3. تعیین خصوصیات خارجیU=f(I)، تنظیمی If=f(I) و باری U=f(If) ژنراتور DC با تحریک مستقل.

 1. راه اندازی یک موتور DC با تحریک مستقل.
 2. راه اندازی یک موتور DC با تحریک موازی.
 3. راه اندازی یک موتور DC با تحریک سری.
 4. تعیین مشخصات مکانیکی n=f(M) یک موتور DC با تحریک مستقل.
 5. تعیین مشخصات مکانیکی n=f(M) یک موتور DC با تحریک موازی.
 6. تعیین مشخصات مکانیکی n=f(M) یک موتور DC با تحریک سری.
 7. تعیین مشخصات الکترومکانیکی n=f(I) یک موتور DC با تحریک مستقل.
 8. تعیین مشخصات الکترومکانیکی n=f(I) یک موتور DC با تحریک موازی.
 9. تعیین مشخصات الکترومکانیکی n=f(I) یک موتور DC با تحریک سری.
 10. تعیین مشخصات عملکرد n=f(P2)، M=f(P2)، η=f(P2) موتور DC با تحریک مستقل.
 11. تعیین مشخصات عملکرد n=f(P2)، M=f(P2)، η=f(P2) موتور DC با تحریک موازی.
 12. تعیین مشخصات عملکرد n=f(P2)، M=f(P2)، η=f(P2) موتور DC با تحریک سری.

موتورهای سه فاز آسنکرون (القایی)

 1. راه اندازی یک موتور القایی سه فاز با روتور قفس سنجابی.
 2. راه اندازی نرم یک موتور القایی سه فاز با روتور قفس سنجابی.
 3. تعیین مشخصات مکانیکی n=f(M) موتور القایی سه فاز با روتور قفس سنجابی.
 4. تعیین مشخصات الکترومکانیکی n=f(I) موتور القایی سه فاز با روتور قفس سنجابی.
 5. تعیین مشخصات عملیاتی I=f(P2)، P1=f(P2)، s=f(P2)، η=f(P2)، cosφ=f(P2)، M=f(P2) موتور سه فاز القایی با روتور قفس سنجابی.

کنترل کننده‌های الکتریکی

کنترل کننده‌ی جریان DC.

 1. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور – موتور DC تحریک مستقل”.
 2. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور – موتور DC تحریک موازی”.
 3. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور – موتور DC تحریک سری”.
 4. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور برگشت پذیر – موتور DC تحریک مستقل”.
 5. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور برگشت پذیر – موتور DC تحریک سری”.
 6. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور برگشت پذیر – موتور DC تحریک موازی”

کنترل کننده‌ی جریان متناوب.

 1. سیستم کنترل‌کننده موتور حلقه باز “مبدل فرکانس – موتور القایی با روتور قفس سنجابی”.
 2. سیستم کنترل‌کننده موتور بسته “مبدل فرکانس – موتور القایی با روتور قفس سنجابی”.

سیستم های کنترلی مجهز به کنترلرهای الکتریکی
1. مطالعه مبدل فرکانس.
2. مطالعه مبدل تریستور.

مجموع آزمایشگاه‌های پایه: 88

پیمایش به بالا