استند آموزشی «خط ارتباطی فیبر نوری» FOCL-2

شناسه محصول: ELB-170.023.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

  1. مطالعه کابل های نوری برای اهداف مختلف. تجهیزات اندازه گیری خطوط ارتباطی فیبر نوری.
  2. اندازه گیری تلفات فیبرهای نوری در خم های با شعاع های مختلف.
  3. بررسی خط ارتباطی فیبر نوری با استفاده از بازتاب سنج نوری.
  4. بررسی خط ارتباطی فیبر نوری با اتصال قابل جدا شدن در وسط با استفاده از بازتاب سنج.
  5. مطالعه خط ارتباطی فیبر نوری با شکست (تضعیف کننده) در وسط با استفاده از بازتاب سنج.
  6. بررسی خط ارتباطی فیبر نوری با خم با استفاده از بازتاب سنج.
  7. بررسی تلفات یک خط ارتباطی فیبر نوری در طول موج های مختلف.
پیمایش به بالا