تجهیزات آموزشی «تئوری مدارهای الکتریکی» با مدل خط بلند همگن

شناسه محصول: ELB-241.006.03

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

استند آموزشی امکان انجام 54 آزمایش را می‌دهد:

مدارهای الکتریکی DC:

 1. پارامترهای مدار الکتریکی با ولتاژ و جریان ثابت
 2. قانون اهم.
 3. مطالعه مدارهای دارای انواع مقاومت.
  1. مقاومت‌های خطی
  2. مقاوت‌های دارای ضریب دمایی منفی NTC.
  3. مقاوت‌های دارای ضریب دمایی مثبت PTC.
  4. وریستورها.
  5. مقاومت‌های نوری.
  6. اتصال سری مقاومت‌ها.
  7. اتصال موازی مقاومت‌ها.
  8. اتصال سری-موازی مقاومت‌ها.
  9. تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی.
 4. منبع ولتاژ معادل (نیروی محرکه الکتریکی).
 5. اتصال سری منابع ولتاژ (نیروی محرکه الکتریکی).
 6. اتصال موازی منابع ولتاژ (نیروی محرکه الکتریکی).
 7. توان الکتریکی و کار.
 8. ضریب راندمان مدار الکتریکی.
 9. هماهنگی منبع و بار از نظر ولتاژ، جریان و توان.
 10. فرآیندهای شارژ و دشارژ خازن
 11. پروسه‌های مربوط به روشن شدن تحت ولتاژ و اتصال کوتاه سلف

مدارهای الکتریکی AC تک فاز

 1. پارامترهای ولتاژ و جریان سینوسی.
 2. توان فعال مدار جریان سینوسی.
 3. مدارهای سینوسی دارای خازن.
  1. ولتاژ و جریان خازن.
  2. راکتانس خازن.
  3. اتصال سری خازن‌ها.
  4. اتصال موازی خازن‌ها.
  5. توان راکتیو خازن.

مدارهای جریان سینوسی دارای سلف.

  1. ولتاژ و جریان سلف.
  2. راکتانس سلف.
  3. اتصال سری سلف‌ها.
  4. اتصال موازی سلف‌ها.
  5. توان راکتیو سلف.

مدارهای جریان سینوسی دارای مقاومت، خازن و سلف.

  1. اتصال سری مقاومت و خازن.
  2. اتصال موازی مقاومت و خازن.
  3. اتصال سری مقاومت و سلف.
  4. اتصال موازی مقاومت و سلف.
  5. اتصال سری خازن و سلف. مفهوم رزونانس ولتاژها.
  6. اتصال موازی یک خازن و یک سلف. مفهوم رزونانس جریان‌ها.
  7. ویژگی‌های فرکانسی مدار رزونانس سری.
  8. ویژگی‌های فرکانسی مدار رزونانس موازی.
  9. توان در مدار جریان سینوسی.

ترانسفورماتورها.

  1. ضریب تبدیل.
  2. تبدیل مقاومت با کمک ترانسفورماتور.
  3. تعیین پارامترهای مدار معادل و ساخت نمودار برداری ترانسفورماتور.

مدارهای جریان سینوسی سه فاز.

 1. ولتاژ و جریان در مدار سه فاز.
 2. بار سه فاز متصل براساس طرح شماتیک «ستاره».
 3. بار سه فاز متصل براساس طرح شماتیک «مثلث».
 4. وضعیت اضطراری مدار سه فاز در حالتی که بار براساس طرح شماتیک «ستاره» متصل است.
 5. وضعیت اضطراری مدار سه فاز در حالتی که بار براساس طرح شماتیک «مثلث» متصل است.

مدارهای الکتریکی جریان متناوب غیر سینوسی

 1. فرآیندهای گذرا در یک مدار با خازن و مقاومت.
 2. فرآیندهای گذرا در یک مدار با یک سلف.
 3. فرآیندهای گذرا در مدار نوسانی.

خط بلند همگن

 1. توزیع تنش در طول یک خط بلند همگن.
 2. بررسی وابستگی مقاومت ورودی خط به طول الکتریکی و مقاومت بار آن.
 3. انعکاس امواج از انتهای یک خط بلند.
پیمایش به بالا