تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «تعیین ظرفیت خازن براساس اسیلوگرام تخلیه‌ی آن ازطریق مقاومت» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «تعیین ظرفیت خازن براساس اسیلوگرام تخلیه‌ی آن ازطریق مقاومت»

شناسه محصول: ELB-190.031.01

$1438

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «تعیین ظرفیت خازن براساس اسیلوگرام تخلیه‌ی آن ازطریق مقاومت»تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی «تعیین ظرفیت خازن براساس اسیلوگرام تخلیه‌ی آن ازطریق مقاومت»
$1438

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا