مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی «مهندسی برق، مبانی الکترونیک، ماشین‌های الکتریکی، کنترل‌کننده موتور»

شناسه محصول: ELB-241.022.03

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مهندسی برق و مبانی الکترونیک

مدارهای الکتریکی DC

  1. پارامترهای مدار الکتریکی با ولتاژ و جریان ثابت
  2. قانون اهم.
  3. مطالعه مدارهای دارای انواع مقاومت.
   1. مقاومت‌های خطی.
   2. مقاوت‌های دارای ضریب دمایی منفی NTC.
   3. مقاوت‌های دارای ضریب دمایی مثبت PTC.
   4. وریستورها.
   5. مقاومت‌های نوری.
   6. اتصال سری مقاومت‌ها.
   7. اتصال موازی مقاومت‌ها.
   8. اتصال سری-موازی مقاومت‌ها.
   9. تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی.
  4. منبع ولتاژ معادل (نیروی محرکه الکتریکی).
  5. اتصال سری منابع ولتاژ (نیروی محرکه الکتریکی).
  6. اتصال موازی منابع ولتاژ (نیروی محرکه الکتریکی).
  7. توان الکتریکی و کار.
  8. ضریب راندمان مدار الکتریکی.

مدارهای الکتریکی AC

 1. پارامترهای ولتاژ و جریان سینوسی.
 2. توان فعال مدار جریان سینوسی.
 3. مدارهای جریان سینوسی دارای خازن.
 1. ولتاژ و جریان خازن.
 2. راکتانس خازن.
 3. اتصال سری خازن‌ها.
 4. اتصال موازی خازن‌ها.
 5. توان راکتیو خازن.

مدارهای جریان سینوسی دارای سلف.

  1. ولتاژ و جریان سلف.
  2. راکتانس سلف.
  3. اتصال سری سلف‌ها.
  4. اتصال موازی سلف‌ها.
  5. توان راکتیو سلف.

مدارهای جریان سینوسی دارای مقاومت، خازن و سلف.

   1. اتصال سری مقاومت و خازن.
   2. اتصال موازی مقاومت و خازن.
   3. اتصال سری مقاومت و سلف.
   4. اتصال موازی مقاومت و سلف.
   5. اتصال سری خازن و سلف. مفهوم رزونانس ولتاژها.
   6. اتصال موازی یک خازن و یک سلف. مفهوم رزونانس جریان‌ها.
   7. مشخصات فرکانس مدار رزونانس سری.
   8. مشخصات فرکانس مدار رزونانس موازی.
   9. توان در مدار جریان سینوسی.

ترانسفورماتورها.

  1. ضریب تبدیل.
  2. تبدیل مقاومت با کمک ترانسفورماتور.
  3. تعیین پارامترهای مدار معادل و ساخت نمودار برداری ترانسفورماتور

مدارهای جریان سینوسی سه فاز

   1. ولتاژ و جریان در مدار سه فاز.
   2. بار سه فاز متصل براساس طرح شماتیک «ستاره».
   3. بار سه فاز متصل براساس طرح شماتیک «مثلث».
   4. وضعیت اضطراری مدار سه فاز در حالتی که بار براساس طرح شماتیک «ستاره» متصل است.
   5. وضعیت اضطراری مدار سه فاز در حالتی که بار براساس طرح شماتیک «مثلث» متصل است.

محاسبه و مطالعه‌ی تجربی مدار با ولتاژ اعمالی غیرسینوسی.

فرآیندهای گذرا در مدارهای الکتریکی.

  1. فرآیندهای گذرا در یک مدار با خازن و مقاومت.
  2. فرآیندهای گذرا در یک مدار با یک سلف.
  3. فرآیندهای گذرا در مدار نوسانی.

ابزار و تجهیزات الکترونیکی

 1. دیودهای یکسوکننده.
 2. ویژگی های دیود.
 3. رکتیفایر نیم‌موجی تک فاز کنترل‌نشده.
 4. رکتیفایر پلی تک فاز کنترل نشده.
 5. رکتیفایر سه فاز صفر کنترل نشده.
 6. رکتیفایر پلی سه فاز صفر کنترل نشده.

دیودهای زنر.

  1. ویژگی های دیود زنر.
  2. مطالعه تثبیت کننده ولتاژ پارامتریک.
  3. صاف کردن موج‌های ولتاژ اصلاح شده.

دیودهایی با خواص ویژه.

  1. ویژگی‌های LED.
  2. ویژگی‌های واریکاپ.

ترانزیستورهای دوقطبی.

  1. تست لایه‌ها و تحقیق در مورد عملکرد یکسو کننده ترانزیستورهای دوقطبی.
  2. بررسی توزیع جریان در ترانزیستور و اثر کنترلی جریان پایه ترانزیستور.
  3. ویژگی های ترانزیستور.
  4. تنظیم نقطه کار ترانزیستور و بررسی تاثیر مقاومت در مدار کلکتور بر روی بهره ولتاژ مرحله تقویت کننده با امیتر مشترک.
  5. تقویت کننده‌های ترانزیستورهای دوقطبی.
  6. تنظیم کننده خطی ولتاژ.
  7. تنظیم کننده خطی جریان.

ترانزیستورهای تک قطبی (میدانی).

  1. آزمایش لایه‌ها و مطالعه عملکرد یکسو کننده ترانزیستورهای تک قطبی.
  2. مشخصه روشن شدن دروازه ترانزیستور اثر میدان.
  3. اثر کنترل‌کننده‌ی دروازه‌ی ترانزیستور اثر مبدان نوع n
  4. مشخصات خروجی ترانزیستور اثر میدانی.
  5. تقویت‌کننده های ترانزیستوری اثر میدانی.

تریستورها.

  1. ویژگی‌های تریستور دیود (ترایاک).
  2. ویژگی‌های تریستور تریود.
  3. تریستور کنترل فاز.

مبانی فناوری دیجیتال

  1. تحقیق عناصر منطقی پایه: AND، OR، NOT، AND-NOT، OR-NOT، OR انحصاری و اشمیت تریگر
  2. اجرای توابع منطقی در مبانی مختلف
  3. تحقیقات JK-Trigger
  4. مطالعه D – فلیپ فلاپ و تقسیم کننده فرکانس
  5. مطالعه ثبت جهانی
  6. مطالعه‌ی شمارنده‌ی باینری
  7. بررسی رمزگشای نشانگر دیجیتال seven-segment

تقویت کننده های عملیاتی.

  1. تقویت کننده معکوس.
  2. تقویت کننده غیر معکوس.
  3. تقویت کننده جمع‌بندی.
  4. تقویت کننده دیفرانسیل.
  5. مطالعه تقویت کننده عملیاتی در دینامیک.

ماشین‌های الکتریکی

ترانسفورماتورها

  1. تعیین ضریب تبدیل ترانسفورماتور دو سیم پیچ.
  2. تعیین مشخصات زمان آرام I0=f(U)، P0=f(U)، cosφ0=f(U) ترانسفورماتور تکفاز.
  3. تعیین مشخصات اتصال کوتاه IK=f(U)، RK=f(U)، cosφK=f(U) ترانسفورماتور تکفاز.
 1. ژنراتورهای DC
  1. تعیین مشخصات زمان آرام E0=f(If) ژنراتور DC با تحریک مستقل.
  2. تعیین مشخصات اتصال کوتاه IK=f(If) یک ژنراتور DC با تحریک مستقل.
  3. تعیین خصوصیات خارجیU=f(I)، تنظیمی If=f(I) و باری U=f(If) ژنراتور DC با تحریک مستقل.

DC موتورهای 

  1. راه اندازی یک موتور DC با تحریک مستقل.
  2. راه اندازی یک موتور DC با تحریک موازی.
  3. تعیین مشخصه مکانیکی n=f(M) یک موتور DC با تحریک مستقل.
  4. تعیین مشخصه مکانیکی n=f(M) یک موتور DC با تحریک موازی.
  5. تعیین مشخصه الکترومکانیکی n=f(I) یک موتور DC با تحریک مستقل.
  6. تعیین مشخصه الکترومکانیکی n=f(I) یک موتور DC با تحریک موازی.
  7. تعیین مشخصات عملکرد n=f(P2)، M=f(P2)، η=f(P2) موتور DC با تحریک مستقل.
  8. تعیین مشخصات عملکرد n=f(P2)، M=f(P2)، η=f(P2) موتور DC با تحریک موازی.
  9. تعیین مشخصات عملکرد n=f(P2)، M=f(P2)، η=f(P2) موتور DC با تحریک سری.

موتورهای سه فاز آسنکرون (القایی)

 1. راه اندازی موتور القایی سه فاز با روتور قفس سنجابی.
 2. راه اندازی نرم یک موتور القایی سه فاز با روتور قفس سنجابی.

ژنراتور سه فاز ناهمزمان

 1. مطالعه اصول اولیه عملکرد یک ژنراتور ناهمزمان.

کنترل‌کننده موتور

کنترل‌کننده موتور DC.

 1. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور – موتور DC تحریک مستقل”.
 2. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور – موتور DC تحریک موازی”.
 3. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور – موتور DC تحریک سری”.
 4. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور برگشت پذیر – موتور DC تحریک مستقل”.
 5. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور برگشت پذیر – موتور DC تحریک سری”.
 6. سیستم کنترل‌کننده موتور “مبدل تریستور برگشت پذیر – موتور DC تحریک موازی”

کنترل‌کننده موتور AC.

 1. سیستم کنترل‌کننده موتور حلقه باز “مبدل فرکانس – موتور القایی با روتور قفس سنجابی”.
 2. سیستم کنترل‌کننده موتور بسته “مبدل فرکانس – موتور القایی با روتور قفس سنجابی”.

 

سیستم های کنترل برای کنترل‌کننده موتور الکتریکی.

 1. مطالعه مبدل فرکانس
 2. مطالعه مبدل تریستور
پیمایش به بالا