مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «آزمایش‌های مقدماتی آیرودینامیک»

شناسه محصول: ELB-003.002.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مجموعه‌ی تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی «آزمایش‌های مقدماتی آیرودینامیک» برای آزمایش‌های زیر استفاده می‌شود:

1. فشار استاتیک در یک بخش باریک – اندازه گیری فشار با مانومتر دقیق.
2. تعیین نرخ جریان با استفاده از لوله ونتوری – اندازه گیری فشار با مانومتر دقیق.
3. تعیین سرعت باد با استفاده از گیرنده فشار هوا – اندازه گیری فشار با فشار سنج دقیق.
4. فشار استاتیک در یک بخش باریک – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
5. تعیین نرخ جریان با استفاده از لوله ونتوری – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
6. تعیین سرعت باد با استفاده از گیرنده فشار هوا – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
7. اندازه گیری وابستگی مقاومت هوا به سرعت باد – اندازه گیری فشار با مانومتر دقیق.
8. ضریب درگ cW: رابطه بین مقاومت هوا و شکل بدن – اندازه گیری فشار با فشار سنج دقیق.
9. منحنی فشار روی مشخصات بال – اندازه گیری فشار با فشار سنج دقیق.
10. اندازه گیری وابستگی مقاومت هوا به سرعت باد – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
11. ضریب درگ cW: رابطه بین مقاومت هوا و شکل بدن – اندازه گیری فشار با مبدل فشار با استفاده از یک ابزار اندازه گیری متحرک.
12. منحنی فشار روی پروفیل بال – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
13. منحنی فشار روی پروفیل بال – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
14. منحنی فشار روی پروفیل بال – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
15. منحنی فشار روی پروفیل بال – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.
16. تأیید اصل برنولی – اندازه گیری فشار با سنسور فشار با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیار.

پیمایش به بالا