مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی «تامین برق شرکت‌های صنعتی»

شناسه محصول: ELB-241.019.02

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

اندازه گیری های الکتریکی

 1. اندازه گیری جریان متناوب و ولتاژ زمانی که مستقیماً به مدار منبع تغذیه یک بار الکتریکی متصل می شود.
 2. اندازه گیری توان ظاهری تک فاز AC با ولت متر و آمپرمتر متصل مستقیم.
 3. اندازه گیری توان اکتیو، راکتیو، ضریب توان با وات متر، ولت متر و آمپرمتر متصل مستقیم.

حالت های عملکرد ثابت تجهیزات الکتریکی

 1. مطالعه حالت های عملکرد تجهیزات الکتریکی تحت بار متقارن.
 2. مطالعه حالت های عملکرد تجهیزات الکتریکی تحت بار نامتعادل.
 3. مطالعه فرآیندها در هنگام شروع مستقیم بار موتور.
 4. مطالعه تأثیر بار بر اتلاف انرژی الکتریکی در سیستم منبع تغذیه.
 5. مطالعه تأثیر ماهیت بار بر روی نحوه عملکرد تجهیزات الکتریکی.
 6. مطالعه حالت جبران توان راکتیو با استفاده از بانک خازن.
 7. بررسی تاثیر پارامترها و مدار سوئیچینگ یک بانک خازن بر نحوه عملکرد تجهیزات الکتریکی.
 8. بررسی تاثیر طول خط انتقال برق بر میزان تلفات انرژی الکتریکی در شبکه توزیع.

فرایندهای گذرا

 1. گذراهای الکترومغناطیسی در طول اتصال کوتاه متقارن در سیستم منبع تغذیه.
 2. گذراهای الکترومغناطیسی در طول اتصال کوتاه نامتقارن در سیستم منبع تغذیه.
 3. بررسی عوامل موثر بر شدت جریان های اتصال کوتاه در سیستم منبع تغذیه.
پیمایش به بالا