استند آزمایشگاهی «تجهیزات توزیع در شبکه‌های برق»

شناسه محصول: ELB-241.121.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

این استند کارهای آزمایشگاهی زیر را ارائه می دهد:

1. نمودارهای الکتریکی تابلو برق.
1.1. مونتاژ مدارهای الکتریکی تابلو برق با یک سیستم شینه.
1.1.1. طرح یک تابلو برق با یک سیستم شینه غیرپارتیشن بندی شده.
1.1.2. طرح تابلو برق با سیستم شینه تک مقطع.
1.1.3. طرح تابلو برق با یک قطع کننده مدار پارتیشن بندی شده و سیستم باسبار عبوری.
1.2. مونتاژ مدارهای الکتریکی تابلو برق با دو سیستم شینه.
1.2.1. طرح یک تابلو برق با دو سیستم شینه با سوئیچ باس کوپلینگ.
1.2.2. طرح یک تابلو برق با دو سیستم شینه مقطعی با دو باس کوپلینگ (Q1، Q2) و دو قطع کننده مدار (Q3، Q4).
1.2.3. طرح یک تابلو برق با دو سیستم شینه و یک مدار بای پس با یک باس کوپلینگ و قطع کننده مدار.
1.2.4. طرح یک تابلو برق با دو سیستم شینه و یک مدار بای پس با دو کانکتور شینه و دو قطع کننده مدار بای پس.
1.3. مونتاژ مدارهای الکتریکی تابلو برق حلقه ای.
1.3.1. طرح “مثلث” دستگاه توزیع
1.3.2. طرح تابلو برق “چهارضلعی”.
1.3.3. طرح تابلو برق “شش ضلعی”.
1.3.4. طرح تابلو برق “ترانسفورماتور-شینه با اتصال یک و نیم خط”.
1.3.5. طرح تابلو برق “یک و نیم” (“سه ثانیه”) است.
1.4. مونتاژ طرح شماتیک تابلو برق ساده شده.
1.4.1. طرح تابلو برق “ترانسفورماتور خط بلوک”.
1.4.2. طرح تابلو برق “پل با سوئیچ در جامپر و جداکننده در مدارهای ترانسفورماتور”.
1.4.3. طرح تابلو برق “پل با سوئیچ ها در مدارهای خطوط و یک بلوز تعمیری در کنار خطوط.”
1.4.4. طرح تابلو برق “پل با سوئیچ در مدارهای ترانسفورماتور و یک جامپر تعمیری در کنار ترانسفورماتور”.
1.4.5. طرح تابلو “ورود – خروج”.

2. سوئیچینگ عملیاتی در دستگاه های توزیع.
2.1. سوئیچینگ هنگام فعال یا غیرفعال کردن اتصالات.
2.1.1. روشن و خاموش کردن سیم برق.
2.2. تغییرات هنگام انتقال اتصالات از یک سیستم شینه به سیستم دیگر.
2.2.1. انتقال تمام اتصالات از سیستم شینه کار به سیستم شینه آماده به کار با استفاده از سوئیچ کوپلینگ اتوبوس.
2.2.2. انتقال تمام اتصالات از سیستم شینه کار به سیستم ذخیره در صورت عدم وجود کلید اتصال اتوبوس.
2.2.3. انتقال تمام اتصالات از یک سیستم شینه به سیستم دیگر با استفاده از یک سوئیچ کوپلینگ باس با تخصیص ثابت اتصالات به سیستم ها.
2.3. تعویض هنگام خارج کردن تجهیزات برای تعمیر و زمانی که بعد از تعمیر به کار گرفته می شود.
2.3.1. تعمیر سیستم شینه که در حالت رزرو است با سوئیچ باس کوپلینگ خاموش و راه اندازی آن پس از تعمیر.
2.4. سوئیچینگ در زمان تعمیر قطع کننده مدار و زمانی که بعد از تعمیر به بهره برداری می رسد.
2.4.1. تعمیر کلید اتصال با تعویض آن با کلید بای پس و راه اندازی آن پس از تعمیر.

پیمایش به بالا