کارگاه آزمایشگاه مجازی «تعیین بار الکترون نسبت به جرم آن به روش مگنترون» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

کارگاه آزمایشگاه مجازی «تعیین بار الکترون نسبت به جرم آن به روش مگنترون»

شناسه محصول: ELB-VLP-190.021.03

قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

کارگاه آزمایشگاه مجازی «تعیین بار الکترون نسبت به جرم آن به روش مگنترون»کارگاه آزمایشگاه مجازی «تعیین بار الکترون نسبت به جرم آن به روش مگنترون»
قیمت را دریابید: +98 (936) 444 8408

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

پیمایش به بالا