مجموعه‌ی تجهیزات آزمایشی «اندازه‌گیری‌های الکتریکی و مبانی مترولوژی»

شناسه محصول: ELB-110.004.03

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. اندازه گیری در مدارهای DC
  1. اندازه گیری مستقیم ولتاژ و جریان با دستگاه های آنالوگ و دیجیتال.
  2. تعیین قطبیت ولتاژ و جهت جریان با توجه به قرائت ابزار.
  3. اندازه گیری ولتاژ و جریان غیر مستقیم
  4. گسترش حدود اندازه گیری آمپرمترها و ولت مترها با استفاده از شنت ها و مقاومت های اضافی.
  5. کالیبراسیون آمپرمتر و ولت متر آنالوگ.
  6. تعیین خطای روش شناختی اندازه گیری ها به دلیل تأثیر ابزار.
  7. تخمین مقدار مقاومت دستگاه های آنالوگ و دیجیتال.
  8. اندازه گیری منبع ولتاژ با مقاومت داخلی بالا به روش جبران.
 2. اندازه گیری در مدارهای جریان متناوب.
  1. اندازه گیری مستقیم ولتاژ و جریان سینوسی.
  2. اندازه گیری مستقیم ولتاژها و جریان های غیر سینوسی.
  3. ارزیابی تاثیر فرم و جزء ثابت ولتاژ و جریان بر قرائت ابزار.
  4. تخمین حد بالایی محدوده فرکانس ابزار اندازه گیری.
 3. اندازه گیری توان در مدارهای DC و AC
  1. اندازه گیری غیر مستقیم توان به روش آمپرمتر و ولت متر.
  2. تعیین خطای روش شناختی اندازه گیری توان به دلیل تأثیر دستگاه ها.
  3. کالیبراسیون وات متر DC با استفاده از آمپرمتر مرجع و ولت متر.
  4. اندازه گیری مستقیم توان اکتیو در مدار جریان سینوسی.
  5. اندازه گیری غیرمستقیم توان ظاهری، توان راکتیو و ضریب توان در مدارهای جریان سینوسی با بارهای فعال، فعال-القایی و فعال-خازنی.
  6. اندازه گیری مستقیم توان اکتیو و اندازه گیری غیرمستقیم توان ظاهری، توان راکتیو و ضریب توان در مدارهایی با ولتاژ و جریان غیر سینوسی.
 4. اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدارهای DC
  1. اندازه گیری مستقیم مقاومت الکتریکی با مولتی متر آنالوگ و دیجیتال.
  2. اندازه گیری غیر مستقیم مقاومت الکتریکی با استفاده از روش آمپرمتر و ولت متر.
  3. تعیین خطای روش شناختی در اندازه گیری مقاومت الکتریکی به دلیل تأثیر دستگاه ها.
  4. مونتاژ مدار، تست و کالیبراسیون اهم متر آنالوگ.
  5. مونتاژ و آزمایش مدار پل برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی.
  6. اندازه گیری مقاومت الکتریکی به روش جایگزینی.
 5. اندازه گیری پارامترهای عناصر مدار الکتریکی در ولتاژ سینوسی.
  1. اندازه گیری غیرمستقیم مقاومت کل، فعال و راکتیو یک شبکه دو ترمینالی غیرفعال با ولتاژ سینوسی.
  2. تعیین پارامترهای مدار معادل المان (RL یا RC) بر اساس نتایج اندازه گیری مشترک در چندین فرکانس ولتاژ سینوسی.
  3. اندازه گیری پارامترهای عناصر مدار الکتریکی با استفاده از پل های AC
  4. اندازه گیری مستقیم پارامترهای یک مدار معادل سری یا موازی عناصر مدار الکتریکی با استفاده از دستگاه E7-22
 6. اندازه گیری با اسیلوسکوپ الکترونیکی
  1. اندازه گیری پارامترهای ولتاژ و جریان متناوب با استفاده از اسیلوسکوپ در حالت رفت و برگشت خطی (Y – t).
  2. اندازه گیری فاز و فرکانس با اسیلوسکوپ در حالت X-Y.
 7. اندازه گیری های الکتریکی کمیت های غیر الکتریکی.
  1. اندازه گیری دما با استفاده از مبدل دمای مقاومت، مبدل ترموالکتریک، مقاومت دما و ریز مدار سنسور دما.
  2. مونتاژ و آزمایش مدار پل نامتعادل برای اندازه گیری دما با استفاده از مبدل دمای مقاومتی.
  3. اندازه گیری فشار
  4. اندازه گیری سرعت چرخش
پیمایش به بالا