مجموعه تجهیزات آزمایشگاهی «مطالعه عملکرد مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ»

شناسه محصول: ELB-150.032.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. بررسی ویژگی های دامنه (خطی و غیر خطی).
 2. تاثیر bitness (خطا در بیت‌ها)
 3. بررسی اصول گسسته سازی (قضیه کوتلنیکوف)
 4. بررسی ترکیب طیفی سیگنال ایجاد شده.
 5. محاسبه ضریب nonlinear distortion.
 6. بررسی LPF با فرکانس برش متفاوت.
 7. شبیه سازی عیوب منظم با استفاده از نرم افزار.
 8. مطالعه مبدل دیجیتال به آنالوگ نوع R-2R.
 9. بررسی وابستگی nonlinear distortion سیگنال بازیابی شده بسته به عمق بیت آنالوگ به دیجیتال.
 10. بررسی تاثیر nonlinear distortion سیگنال خروجی بسته به نوع خطاهای تبدیل استاندارد.
 11. بررسی اصول ساخت مدار و مبانی عملکرد مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ بر اساس ریزپردازنده ها.
پیمایش به بالا