استند آزمایشگاهی «اندازه‌گیری‌های الکتریکی و مبانی مترولوژی»

شناسه محصول: ELB-110.006.01

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

اندازه گیری در مدارهای DC

 1. اندازه گیری مستقیم ولتاژ و جریان با دستگاه‌های آنالوگ و دیجیتال.
 2. تعیین قطبیت ولتاژ و جهت جریان با توجه به داه‌های ابزار.
 3. اندازه گیری غیر مستقیم ولتاژ و جریان.
 4. توسعه‌ی حدود اندازه‌گیری آمپرمترها و ولت‌مترها با استفاده از شنت‌ها و مقاومت‌های افزودنی.
 5. کالیبراسیون آمپرمتر و ولت متر آنالوگ.
 6. تعیین خطای روش شناختی اندازه‌گیری‌ها به دلیل تأثیر ابزار.
 7. ارزیابی مقدار مقاومت دستگاه‌های آنالوگ و دیجیتال.
 8. اندازه‌گیری نیروی الکتروموتور منبع با مقاومت داخلی بالا به روش جبران.

اندازه‌گیری در مدارهای AC

 1. اندازه گیری مستقیم ولتاژ و جریان سینوسی.
 2. اندازه گیری مستقیم ولتاژها و جریان های غیر سینوسی.
 3. ارزیابی تاثیر فرم و جزء ثابت ولتاژ و جریان بر داده‌های ابزار.
 4. تخمین حد بالایی محدوده فرکانس ابزار اندازه گیری.

اندازه گیری توان در مدارهای DC و AC

 1. اندازه گیری غیر مستقیم توان به روش آمپرمتر و ولت متر.
 2. تعیین خطای روش شناختی اندازه گیری توان به دلیل تأثیر دستگاه ها.
 3. اندازه گیری مستقیم توان اکتیو در مدار جریان سینوسی.
 4. اندازه گیری غیرمستقیم توان ظاهری، توان راکتیو و ضریب توان در مدارهای جریان سینوسی با بارهای فعال، فعال-القایی و فعال-خازنی.
 5. اندازه گیری مستقیم توان اکتیو و اندازه گیری غیرمستقیم توان ظاهری، توان راکتیو و ضریب توان در مدارهایی با ولتاژ و جریان غیر سینوسی.

اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدارهای DC

 1. اندازه گیری مستقیم مقاومت الکتریکی با مولتی متر آنالوگ و دیجیتال.
 2. اندازه گیری غیر مستقیم مقاومت الکتریکی با استفاده از روش آمپرمتر و ولت متر.
 3. تعیین خطای روش شناختی در اندازه گیری مقاومت الکتریکی به دلیل تأثیر دستگاه ها.
 4. مونتاژ مدار، تست و کالیبراسیون اهم متر آنالوگ.
 5. مونتاژ و آزمایش مدار پل برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی.
 6. اندازه گیری مقاومت الکتریکی به روش جایگزینی.

اندازه گیری پارامترهای اجزای مدار الکتریکی در ولتاژ سینوسی.

 1. اندازه گیری غیرمستقیم مقاومت کل، فعال و راکتیو یک شبکه دو ترمینالی غیرفعال با ولتاژ سینوسی.
 2. تعیین پارامترهای مدار معادل المان (RL یا RC) بر اساس نتایج اندازه گیری مشترک در چندین فرکانس ولتاژ سینوسی.
 3. اندازه گیری پارامترهای عناصر مدار الکتریکی با استفاده از پل های AC
 4. اندازه گیری مستقیم پارامترهای یک مدار معادل سری یا موازی عناصر مدار الکتریکی.

اندازه گیری با اسیلوسکوپ الکترونیکی

 1. اندازه گیری پارامترهای ولتاژ و جریان متناوب با استفاده از اسیلوسکوپ در حالت رفت و برگشت خطی (Y – t).
 2. اندازه گیری فاز و فرکانس با اسیلوسکوپ در حالت X-Y.

گره‌های دستگاه‌های اندازه‌گیری دیجیتال.

 1. مطالعه DAC بر اساس ماتریس R-2R.
 2. مطالعه ADC موازی.
پیمایش به بالا