تجهیزات آزمایشگاهی «مطالعه ویسکوزیته هوا»

شناسه محصول: ELB-190.042.02

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

 1. کار آزمایشگاهی «تعیین ضریب ویسکوزیته هوا به روش مویرگی»

سوالات برای آزمون

 1. پدیده های انتقال در گازها را شرح دهید.
 2. پدیده اصطکاک داخلی در یک گاز ایده آل را بر اساس نظریه جنبشی مولکولی توضیح دهید.
 3. فرمول نیوتن برای اصطکاک داخلی را بنویسید و توضیح دهید.
 4. معنای فیزیکی ضریب ویسکوزیته چیست؟ این کمیت با چه واحدهای SI اندازه گیری می شود؟
 5. فرمول ویسکوزیته گاز ایده آل را بنویسید.
 6. سرعت متوسط ​​حرکت حرارتی مولکولهای گاز ایده آل چقدر است؟ به چه کمیت‌های فیزیکی بستگی دارد؟
 7. میانگین مسیر آزاد یک مولکول چیست؟ به چه کمیت‌های فیزیکی بستگی دارد؟
 8. روش مویرگی برای تعیین ضریب ویسکوزیته گازها را توضیح دهید؟
 9. فرمول Poiseuille را استخراج کنید. در چه شرایطی استفاده می‌شود؟
 10. چگونه سرعت گاز در امتداد شعاع کانال در وضعیت جریان آرام تغییر می‌کند؟
 11. چگونه می‌توان میانگین مسیر آزاد و قطر موثر یک مولکول گاز را با استفاده از پدیده اصطکاک داخلی در گازها تخمین زد؟
 12. چرا در ساخت خطوط اصلی انتقال گاز به جای افزایش فشار گاز  از لوله های با قطر بالا استفاده می‌شود؟
پیمایش به بالا