تجهیزات آزمایشگاهی «فلایویل» – تجهیزات آموزشی


  
  
  
   
 
 
		
			
		
	

تجهیزات آزمایشگاهی «فلایویل»

شناسه محصول: ELB-190.062.01

$1281

 1. تعیین ممان اینرسی فلایویل به روش نوسان: بررسی وابستگی دوره نوسانات چرخ فلایویل به مقدار ممان اینرسی آن؛
 2. تعیین ممان اینرسی فلایویل به روش چرخش. بررسی وابستگی حرکت چرخشی فلایویل به حرکت انتقالی بار
 3. تعاریف شتاب انتقالی یک بار.

سوالات آزمون

 1. قانون اساسی دینامیک حرکت دورانی را فرموله کنید. معنای فیزیکی لحظه اینرسی یک جسم صلب را نشان دهید.
 2. ممان اینرسی را در مورد محور چرخش تعریف کنید.
 3. ویژگی افزایشی ممان اینرسی یک جسم صلب را مشخص کنید.
 4. خاصیت افزایشی ممان اینرسی جسم صلب را ثابت کنید.
 5. قضیه اشتاینر را فرموله کنید.
 6. گشتاور نیرو حول محور چرخش چقدر است؟
 7. توصیف مقایسه ای از حرکات چرخشی و نوسانی ارائه دهید.
 8. معادله دیفرانسیل نوسانات آزاد و حل آن را بنویسید. معنای فیزیکی معادله دیفرانسیل نوسانات آزاد را نشان دهید. تعاریفی از دامنه نوسانات، فاز، فاز اولیه، فرکانس و دوره نوسانات ارائه دهید.
 9. چرا نیروی اصطکاک در رابطه (9) در نظر گرفته نمی شود، در حالی که لحظه نیروی اصطکاک در رابطه (10) در نظر گرفته شده است؟
 10. هنگامی که جهت سرعت توپ در نقطه پایین حرکت تغییر می کند، «ضربه» چگونه بر حرکت سیستم اجسام تأثیر می گذارد؟ چه تغییراتی در ارزیابی تحولات انرژی با در نظر گرفتن “تأثیر” تغییر می کند؟
 11. نحوه تعیین شتاب حرکت انتقالی بار را توضیح دهید.
 12. آونگ فیزیکی را تعریف کنید.
سازنده حق ایجاد تغییرات در طراحی غرفه ها (تجهیزات آموزشی) را برای خود محفوظ می دارد که ممکن است منجر به تغییر در ویژگی های فنی تجهیزات ، پیکربندی استاندارد ، لوازم جانبی اضافی و ظاهر آن شود.
اختلاف بین ظاهر و کامل بودن محصول واقعی با تصویر و توضیحات در وب سایت نشان دهنده کیفیت ناکافی محصول نیست.
ما توصیه می کنیم با متخصصان ما در مورد انتخاب غرفه های آموزشی و تجهیزات و پیکربندی آن مشورت کنید.
این یک پیشنهاد عمومی نیست.
تجهیزات آزمایشگاهی «فلایویل»تجهیزات آزمایشگاهی «فلایویل»
$1281
پیمایش به بالا